Hopp til innhold

Styret, representantskap og stiftere

Styret, representantskapet og stifterne av Bergen Nasjonale Opera

STYRET

Tom Remlov - Styreleder
Anna Elisa Tryti - Styremedlem
Anne-Margrethe Thomassen Hausvik - Styremedlem
John Haldor Wiik - Styremedlem
Geir Kjell Andersland - Styremedlem
Sigrid Stana Fasmer - Styremedlem
Vilde Gustavsen - Styremedlem

VARAMEDLEMMER

Eivind Hermansen - Varamedlem (oppnevnt av BK, personlig for Anna Elisa Tryti)
Petter Haraldsen Haugland - Varamedlem (oppnevnt av VFK personlig for Geir Kjell Andersland)
Frode Skadberg Thorsen - Varamedlem
Sue Janne Alsaker - Varamedlem

Tidligere styreledere:

Harald Victor Hove (2016-2020)
Trine Kolderup Flaten (2015-2016)
Tom Remlov (2014-2015)
Egil Herman Sjursen (2009-2014)
Pål W. Lorenzen (2005-2009)

REPRESENTANTSKAPET

Trym Aafløy / Bergen kommune (Leder)
Stian Jean Opedal Davies / Vestland fylkeskommune
Hilde Onarheim / Festspillene i Bergen
Egil Herman Sjursen / Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Kjersti Berge / Den Nationale Scene
Agnar Langeland / Grieghallen AS

STIFTERE

Grieghallen AS
AS Den Nationale Scene
Festspillene i Bergen
Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA

Last ned BNOs Vedtekter

§1-1 Navn
Stiftelsens navn er Bergen Nasjonale Opera.

§1-2 Oppretterne>

Bergen Nasjonale Opera er stiftet av følgende institusjoner:

 • Bergen Filharmoniske Orkester v/ Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
 • A/S Den Nationale Scene
 • Grieghallen AS
 • Festspillene i Bergen

§1-3 Formål

BNO skal produsere opera på høyeste internasjonale nivå og være et knutepunkt for fremragende kunstnerisk kvalitet.

BNO skal presentere forestillinger i stort format med appell til et bredt publikum, og samtidig utfordre etablerte konvensjoner med hensyn til både målgrupper, arenaer og kunstnerisk uttrykk.

BNO skal være en pedagogisk ressurs og spille en aktiv rolle i utvikling av talent og kompetanse i operafeltet.

BNO skal være godt forankret i Bergen og Hordalands kunst- og kulturliv og samtidig legge opp til et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

KAPITTEL 2: STIFTELSENS KAPITAL

§2-1 Grunnkapitalens størrelse

Grunnkapitalen i Bergen Nasjonale Opera er stor NOK 110.000. Denne er sikret ved like bidrag fra de fire stiftende aktører nevnt under § 1-2. I tillegg er grunnkapitalen i Opera Vest, på NOK 10.000, overført i forbindelse med sammenslåing av Opera Vest med Den Nye Opera (Bergen Nasjonale Opera fra 2012).

§2-2 Forhøyelse og nedsettelse av grunnkapitalen

Beslutning om å forhøye eller nedsette grunnkapitalen skal treffes av styret. En slik beslutning er kun gyldig all den tid dette ligger innenfor de rammer stiftelseslovens §§ 16 og 17 oppstiller.

§2-3 Forvaltning av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

§2-4 Finansiering av stiftelsens virksomhet

Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom tilskudd og bidrag fra både offentlige og private bidragsytere. Stiftelsen kan dog ikke akseptere økonomiske tilskudd fra bidragsytere som stiller krav som ikke er forenelige med stiftelsens formål.

KAPITTEL 3: STYRET

§3-1 Sammensetning

Stiftelsens styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 medlem med vararepresentant velges etter innstilling fra Hordaland fylkeskommune, 1 medlem med vararepresentant velges etter innstilling fra Bergen kommune, 1 medlem med vararepresentant velges iblant de ansatte. Styrets leder og inntil 3 andre kandidater samt 2 vararepresentanter innstilles av valgkomitéen og velges av representantskapet. (se § 4-1)

Forslag på styremedlem med vararepresentant fra henholdsvis Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune skal foreligge senest 1 måned før valgmøtet i representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til styret har 2års funksjonsperiode. De kan gjenvelges for ytterligere tre 2-års perioder.

§3-2 Oppgaver

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret påser at stiftelsens formål ivaretas.

Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret kan overfor stiftelsestilsynet fremme forslag om omdanning, jfr. stiftelsesloven § 48, etter at uttalelse fra representantskapet er innhentet.

Styret er stiftelsens representant utad.

§3-3 Virksomhet

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst en gang per kvartal. Innkalling til ordinære styremøter skal skje skriftlig med minst en ukes varsel, og med angivelse av dagsorden.

Ethvert styremedlem kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøte.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

§3-4 Føring av styreprotokoll

Kopi av protokoll skal etter hvert styremøte sendes styrets medlemmer og varamedlemmer. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§3-5 Beslutningsdyktighet

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styrevedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet straks innkalles.

KAPITTEL 4: REPRESENTANTSKAPET

§ 4-1

Stiftelsen skal ha et representantskap.

Det tilligger representantskapet

 • Å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i stiftelsesloven § 29
 • Å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
 • Å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, herunder avgi uttalelse om de strategiske planer
 • Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen;
 • Å uttale seg om styrets forslag til vedtektsendringer/omdanning;
 • Å beslutte gransking;
 • Å velge stiftelsens revisor;
 • Å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

annet ledd er til stede;

for virksomheten;

Til innstilling på valg av styremedlemmer som ikke er oppnevnt av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, velges en valgkomite blant representantskapets medlemmer som består av representantskapets ordfører og 2 øvrige medlemmer.

Representantskapet møter 2 ganger i året etter innkalling fra representantskapets ordfører.

Medlemmer av representantskapet kan til enhver tid kreve representantskapet innkalt.

§ 4-2

Representantskapet har 6 medlemmer. Disse oppnevnes slik:

 • Bergen kommune 1 representant som er representantskapets ordfører
 • Hordaland fylkeskommune 1 representant
 • Den nasjonale Scene 1 representant - styrets leder*
 • Festspillene i Bergen 1 representant - styrets leder*
 • Bergen Filharmoniske Orkester 1 representant - styrets leder*
 • Grieghallen 1 representant - styrets leder*

* Dersom styrets leder ikke har anledning til å utøve sin funksjon som medlem av representantskapet, kan et annet styremedlem fra den aktuelle institusjon velges til medlem av representantskapet.

Det oppnevnes personlig vararepresentant for hvert medlem av representantskapet. Så langt dette er mulig skal dette være nestleder innenfor vedkommende institusjon. Representantskapet oppnevner blant sine medlemmer representantskapets varaordfører.

Funksjonstiden er 4 år og følger den kommunale og fylkeskommunale valgperiode.

Medlemmer av representantskapet kan gjenoppnevnes for ytterligere en 4-års periode.

Dersom styreleder eller nestleder i de institusjonene som er representert i representantskapet blir valgt inn i Bergen Nasjonale Operas styre, utpeker angjeldende institusjonen en annen representant.

§ 4-3

Kopi av protokoll skal etter representantskapsmøte sendes representantskapets medlemmer og styret.

§ 4-4

Styret innkalles til representantskapsmøte med møte- og talerett.

§ 4-5

For representantskapets vedtak gjelder det flest representanter stemmer for.

Representantskapets ordfører har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

KAPITTEL 5: REVISOR

§5-1

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor utpekes av styret. Regnskapet skal oversendes de stiftende organers styrer til godkjenning.

KAPITTEL 6: OMDANNING AV STIFTELSEN OG OVERFØRING AV STIFTELSENS KAPITAL

§6-1 Omdanning

Styret fremmer forslag om omdanning for Stiftelsestilsynet etter stiftelseslovens til enhver tid gjeldende regler. Slike forslag krever at en representant fra hver av de stiftende aktører er til stede ved styremøtet og stemmer for forslaget.

§6-2 Disponering av stiftelsens kapital ved omdanning eller oppløsning

Ved omdanning eller oppløsning av Bergen Nasjonale Opera skal stiftelsens kapital disponeres og utdeles i samsvar med det formål som er angitt i disse vedtekter.

KAPITTEL 7: AVSLUTTENDE MERKNADER

§7-1 Forholdet til stiftelsesloven

I den utstrekning sider ved stiftelsens organisasjon og virksomhet ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder de regler som følger av stiftelsesloven.

Vedtektene ovenfor ble godkjent i styremøte 09/11/2015.


Relaterte artikler

Il turco in Italia av Rossini

Partnere

A big thank you to our supporters and partners for their generous contributions, which make it possible to experience outstanding opera in Bergen.